Bluepad | Bluepad
Bluepad
श्रावण
उर्मिला आपटे
6th Aug, 2022

Share

श्रावण आगळा वेगळा
सर्व मासात निराळा
पावसात सरीत भिजला
फुलांना फुलवीत आला
श्रावण आगळा वेगळा
उनपावसाच्या खेळ खेळे
इंद्रधनुच्या मोहवी रंग कळा
भूमी लेई वस्त्र नित्य वेगळे
गंध पसरे चाफा पिवळा
प्राजक्त पसरी पायघड्या
सृष्टीचा रंगोत्सव सोहळा
धुके दाट डोंगर कड्या
थेंब जिथे सांडती
खाण हिरे पाचू मोती
हरखून गेल्या ललना किती
आनंदे उंच झुले झुलती
सण, व्रते सोहळे किती!
अंगणी नाचती गाती
सुवास पंच पक्कवांनाचा
महोत्सव चाले श्रावणाचा
कण कण फुलवीत
गीत गातो आनंदात
पाचूच्या बेटांत पवन सुरात
श्रावण पावन चैतन्य रुपात
उर्मिला आपटे,सातारा.

221 

Share


Written by
उर्मिला आपटे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad