Bluepad | Bluepad
Bluepad
जाण
Mangesh Bhosale
Mangesh Bhosale
6th Aug, 2022

Share

अशा व्यक्तीवर जास्त विश्वास ठेवा जी तुमच्या अंतःकरणातील तीन गोष्टी ओळखते, हसण्यामागील दुःख, रागावण्यामागील प्रेम, आणि शांत राहण्यामागील कारण...
#Good_Morning ❤️

190 

Share


Mangesh Bhosale
Written by
Mangesh Bhosale

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad