Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

Milind Dabhade
Milind Dabhade
5th Aug, 2022

Share

Nko आयुष्य मला
आता हे सहन होत नाही
दुरावा तुझा आता सहन होत नाही
काही केल्या आठवणीतून मन बाहेर येत नाही
हे जगणेच नकोसे zalae
प्रत्येक श्वास
कधी काळी मी तुझं आयुष्य होतो
हे सांगितल hotas
मग आता
पण तीच नजर आता

0 

Share


Milind Dabhade
Written by
Milind Dabhade

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad