Bluepad | Bluepad
Bluepad
बरोबर असावं बहुतेक...
लव मोरे
लव मोरे
5th Aug, 2022

Share

प्रत्येकाची स्वतःच्या हिमतीवर बरंच काहि करायची इच्छा तर असते पण अशा काहि गोष्टी निर्माण होतात कि सगळं काहि आहे तिथेच मनाविरुद्ध सोडून जावं लागतं आणि निकाल लागतो तो म्हणजे पश्चाताप.

181 

Share


लव मोरे
Written by
लव मोरे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad