Bluepad | Bluepad
Bluepad
स्वप्नवारी
लव मोरे
लव मोरे
5th Aug, 2022

Share

अपूर्ण स्वप्न हि कधी कधी अशा एकदम खास माणसासारखी असतात कि त्याला कधी मनातलं सांगता हि येत नाही आणि काहि बोलताही येत नाही कारण जर सांगितलं आणि नाही आवडलं तर तो लांब जाण्याची शक्यता असते.म्हणून अपूर्ण राहिलेली स्वप्न हि मनातच ठेवणे चांगले ठरते.

171 

Share


लव मोरे
Written by
लव मोरे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad