Bluepad | Bluepad
Bluepad
भास...
Mangesh Kumar.
Mangesh Kumar.
5th Aug, 2022

Share

भास...
घुंगरूच बोलण तिच येत होत कानी
काळजाच माझ्या होत असे पाणी...
तिच्या गुलाबाचा सुगंध नकळत येत होता
जणू तिच्या दिशेने मला तो नेत होता...
ती डोळ्यामध्ये माझ्या रुजू लागली
भास माझा पाण्यामध्ये ती भिजू लागली
तिला पाहून काळीज माझं हसत होत
तिचं सुंदर रूप उघड्या डोळ्यात दिसत होत...
कोरडे होते केस तिचे गोजीरवाणे गाल
तिला पाहताच प्रत्येकाचे होत होते हाल...

167 

Share


Mangesh Kumar.
Written by
Mangesh Kumar.

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad