Bluepad | Bluepad
Bluepad
वाळलेलं झाडं
श्री विलास रामचंद्र सुतार
श्री विलास रामचंद्र सुतार
5th Aug, 2022

Share

... वाळलेलं झाडं.....
फळं फुलं देणाऱ्या झाडानं
दुसऱ्यासाठीच जगायचं असतं
किती फुलं फळं गेली तरी
सगळं विसरुन जायचं असतं...1
कुणी दगडं मारलं कुणी काठी मारलं
मुकेपणानं सगळं सोसायचं असतं
जरा शांत निवांत विचार करुन बघा
बापाचं जगणं याहून काय वेगळं असतं..2
हळू हळू एकेक फांदी वाळू लागते
तेव्हा मुळांना काळाची चाहूल लागते
काय करावं बिचाऱ्या झाडानं तेव्हा
एखाद्या वादळाची वाट पहायच असतं..3
झाडं कोलमडून पडलेलं असतं
त्यावर ही कुराडीच घाव बसतं
वाळलेलं झाडं हसतं असतं
गपगुमान चुलीत जळत बसलेलं असतं...4
...... कवि अटलविलास.....

227 

Share


श्री विलास रामचंद्र सुतार
Written by
श्री विलास रामचंद्र सुतार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad