Bluepad | Bluepad
Bluepad
!! माझ्या मना !!
धर्मराज रत्तू पवार
5th Aug, 2022

Share

मना माझ्या हो तु ऐरण
आणि सोस घनाचे घाव
तव माथ्यावरी असे लोखंड
कधी थंड कधी तप्त ताव । १ ।
मना माझ्या हो तु ऐरण
सोस हातोडीचे थोडे थोडे
आणि घाव घनाचे बढे बढे
नको येऊ देऊ तु कधी रडे । २ ।
मना माझ्या हो तु ऐरण
नको होऊ खंड विखंड
नको करू कधी तु बंड
खंबीरपणा धर्म धर गडे । ३ ।
मना माझ्या हो तु ऐरण
माथी ठिणग्यांचे हो सडे
परि न व्हावे चिडचिडे
जाती मोडून घनहातोडे । ४ ।
धर धर तु सदा धैर्य धर
कर कर तु सहन कर
धरसील जर का ध्रूती शांती
तुझीच सफल होईल क्रूती । ५ ।
- - - - धर्मराज रत्तू पवार

234 

Share


Written by
धर्मराज रत्तू पवार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad