Bluepad | Bluepad
Bluepad
मनदिप
मनीषा शंकर कबाडे
5th Aug, 2022

Share

* कप्पा *०५/०७/२०२२
डोळ्यातले तुझ्या अश्रू ,
बोलून मला जातात
हृदयाचा कप्पा तुझा ,
उघडून ते जातात ......
कवयित्री : मनिषा शंकर कबाडे
जवळे- सांगोला

235 

Share


Written by
मनीषा शंकर कबाडे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad