Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

मयुरी_व.सु._जोशी
मयुरी_व.सु._जोशी
5th Aug, 2022

Share

नात्यातील विश्वास हेच
सुखी संसाराच गुपित आहे..
तु असतेस कायम सोबतीस
म्हणून तर जगणं सुंदर आहे..

0 

Share


मयुरी_व.सु._जोशी
Written by
मयुरी_व.सु._जोशी

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad