Bluepad | Bluepad
Bluepad
साधामाणूस
साधामाणूस
साधामाणूस
4th Aug, 2022

Share

काळजी करु नका खूपच विषय येतील.
तुम्हाला योग्य रितीने वेड्यात काढून जातील.
तुमच्या अडचणी तुमच्या मनातच राहतील .
अन्याय पाहून गप्प होणारे निमुटपणे पाहतील.
सिध्दनाथ साधामाणूस
साधामाणूस

181 

Share


साधामाणूस
Written by
साधामाणूस

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad