Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रेविवाह
Ananta Renuse
Ananta Renuse
4th Aug, 2022

Share

आजही आहे सखे तुझ्या प्रेमाची मला ओढ
नसशील कधी सोबत तू माझ्यातर
सोबतीला माझ्या तुझ्या आठवणी सोड
प्रेमात करावी लागते दोघांनाही तडजोड
माझ्या मनाच दरवाजाच्या खोलण्याचा तुझ्याच तर नावाचा आहे पिनकोड.
*जय महाराष्ट्र*
*Nil Enterprises*

181 

Share


Ananta Renuse
Written by
Ananta Renuse

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad