Bluepad | Bluepad
Bluepad
येड मन
Balaji panchal
Balaji panchal
4th Aug, 2022

Share

लिहिण्यासाठी काही विषय मिळाला नाही
म्हणून काय लिहावे सुचत नाही
सुचले तरी ते शब्दात मांडता येत नाही
कारण ते लिहण्यासारखे नाही
लिहितो काय ते कळत पण नाही
कळाले तरी ते सुचत नाही
विचार केला थोडा वेळ विचार आला नाही
जो विचार आला तो तर विचारच नाही
मी काय लिहलो हे कोणाला कळलं नाही
मला तर अजिबात कळलंच नाही
पण, छान आहे की नाही

190 

Share


Balaji panchal
Written by
Balaji panchal

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad