Bluepad | Bluepad
Bluepad
खर
Mangesh Bhosale
Mangesh Bhosale
4th Aug, 2022

Share

एखाद्या व्यक्तीसाठी आपण बऱ्याच जणांशी वैरत्व घेतो... त्या व्यक्तीची बाजू घेऊन सगळ्यांशी भांडत असतो, आणि एक दिवस तीच व्यक्ती आपला विश्वासघात करून निघून जाते...त्यानंतर जो एकटेपणा येतो तो लवकर जात नाही.

177 

Share


Mangesh Bhosale
Written by
Mangesh Bhosale

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad