Bluepad | Bluepad
Bluepad
पारिजातक..
d
deepali nipunage
4th Aug, 2022

Share

किती देशील रे दान
मावेना ना रे ओंजळीत
रिते करुनिया सारे
उभा हंसूनि दारात...
फांदी हलविता करी
अंगी वर्षांव फुलांचा
गंधाळली भुई सारी
लाजे हसून गालात..
रितेपणाची सल
तुझ्या बोचते का उरी
मोठया मनाची देणगी
सांग तुला कुणी दिली...
पारिजातक..

182 

Share


d
Written by
deepali nipunage

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad