Bluepad | Bluepad
Bluepad
मन
Mangesh Bhosale
Mangesh Bhosale
4th Aug, 2022

Share

जी गोष्ट गमवायची मनात कायम भीती असते ते कधीतरी गमवावं लागतच. म्हणून अगोदरच मनाची तशी तयारी करून ठेवावी. अन असं पण कोणाचं कोणाशिवाय काय राहतं? काहीच नाही. मग हेच मनाला समजवायचं..

170 

Share


Mangesh Bhosale
Written by
Mangesh Bhosale

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad