Bluepad | Bluepad
Bluepad
सावली ज्याची त्याची....
डॉ अमित.
डॉ अमित.
4th Aug, 2022

Share

सावली ज्याची त्याची....
सावली ज्याची त्याची....
सावली ज्याची त्याची....
प्रत्येकाची आपली वेगळी
एक स्वतंत्र वाट असते
त्या वाटेवर नेहमीचं त्याला
भेटते त्याची हक्काची सावली...
जीवनाच्या या वाटेवर
उन्हाच्या झळा सोसताना
एक हवीहवीशीं वाटणारी
आई नंतरची ती जणू माऊली
त्या वाटेवर नेहमीचं
बहरत असतो त्याचा श्रावणं
नेहमीच त्याच्यासाठी सजलेली
जणू त्याची ती वधू नवी-नवेली...
उजेड असो वा अंधार
जी सोडणार नसते त्याची साथ
थकलेल्या बापास कवेत घेणारी जशी
त्याची स्वतःची लाडकी छकुली...
ही त्याची हक्काची सावली
होते कधी जशी बहीण लाडाची
राखीचा नाजूक धागा बांधून
मनगटात जिद्द बांधणारी अलबेली...
सावली ज्याची त्याची
भले असो कितीही वेगळी
ती म्हणजे त्याचा हक्काचा विसावा
तीचं त्याची होळी नि तीचं दिपावली...
डॉ अमित.
गुरुवार.
४ ऑगस्ट २०२२.

179 

Share


डॉ अमित.
Written by
डॉ अमित.

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad