Bluepad | Bluepad
Bluepad
श्रीकृष्णा
श्री विलास रामचंद्र सुतार
श्री विलास रामचंद्र सुतार
4th Aug, 2022

Share

.... ...श्री कृष्णा.....
आत्मज्ञान दिले तू कृष्णा
थोर तुझे अनंत उपकार
पथ दाखवी तू अंधारातून
किमयेचा तू किमयागार ....१
तुला स्मरता दूर सारा अंधार
सकलांना तू देशी आधार
सगळा तुझा हा व्यवहार
कसा अदृश्य तुझा दरबार....२
ज्याला त्याला देई फळं
कर्म हा तुझा तराजू थोर
जे द्यावे जगी तेच घ्यावे
सर्वश्रेष्ठ तू जगी कलाकार...३
... कवि अटलविलास..

224 

Share


श्री विलास रामचंद्र सुतार
Written by
श्री विलास रामचंद्र सुतार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad