Bluepad | Bluepad
Bluepad
मनदिप
मनीषा शंकर कबाडे
4th Aug, 2022

Share

🌹 काळीज 🌹
घरून जाताना तुझे इथे,
काळीज राहून गेले
नकोस चिंता करूस आता,
ते माझेच होउन गेले....
कवयित्री : मनिषा शंकर कबाडे
जवळे- सांगोला
सौ. मनिषा प्रदीप ईजारदार/ जोशी
वसमत / नांदेड

228 

Share


Written by
मनीषा शंकर कबाडे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad