Bluepad | Bluepad
Bluepad
...
$hrikrushna's Chavan.
$hrikrushna's Chavan.
4th Aug, 2022

Share

ज्या पावलांनी चालायचे
ती पावले आता थकली आहेत.
ज्या ओठांनी बोलायचे
ते ओठ आता सुकले आहेत.
ज्या डोळ्यांनी पहायचे
ते डोळे ही आता रुसले आहेत.

165 

Share


$hrikrushna's Chavan.
Written by
$hrikrushna's Chavan.

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad