Bluepad | Bluepad
Bluepad
घाव
Sanjay Deshmukh
Sanjay Deshmukh
4th Aug, 2022

Share

तू दिलेले घाव बोचतात ह्रदयात,
सोसले खुप ,जखमा गहि-या मनात,
भरतील कश्या त्या एकदा सांग ना,
अखेरची माझी भेट तू एकदा घे ना ,
घाव

246 

Share


Sanjay Deshmukh
Written by
Sanjay Deshmukh

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad