Bluepad | Bluepad
Bluepad
निरागस मैत्री
varsha shelke
varsha shelke
4th Aug, 2022

Share

निरागस मैत्री ही कधी प्रेमाहूण कमी नसते प्रेमावर दुनिया संपत नसते जिवणात जर जिवाला जीव देणारे मित्र जर असतील ना तर मैत्री स्वर्गाहून कमी नसते

176 

Share


varsha shelke
Written by
varsha shelke

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad