Bluepad | Bluepad
Bluepad
माणुस आणि देव
नारायण बाबाराव आवचार
नारायण बाबाराव आवचार
3rd Aug, 2022

Share

*माणसाला* हवा सदा *आनंद*,
पण *देवाला* देतो काही *सेकंद*.
*विषयांमध्ये* जातो *गढून*,
*देवाची* आठवण *अधून-मधून*.🙁
*प्रपंच* करतो *आवडीने*,
*परमार्थ* मात्र *सवडीने*.😔
नाही *पूजा* नाही *ध्यान*,
*मोबाईलशी अनुसंधान*.📱
नामस्मरण *boring* फार 😖
त्याने काय *होणार* यार?? 🤷‍♂️
*देवाने* करावी कृपा *खास*
*गप्पा* मारतो *तासंतास*.🙆🏻‍♂️
*जप* करतो *माळेवर*
पण *खरे* प्रेम *पैशावर*.😎
*खिचडीसाठी* करतो *उपास*,😉
*भक्तीमध्ये* पूर्ण *नापास*.❌
*स्वतःच्या* पानात वाटयांची *दाटी*,
*नैवेद्याला* छोटी *वाटी*.😲
*संकट* आल्यावर देव *आठवतो*,
*नवस* बोलून *deal* करतो.🤭
*अभिषेक* मोठ्या *थाटात* करतो,
*return* वरती *डोळा* असतो.🤔
*सर्व* करतो *स्वतःसाठी*,
पण *देव* हवा *सदा* पाठी.
*देवाकडं* सारख *मागणं*,
*माणसा* तुझं काय हे *वागणं* ??🤔
*शक्ती* दे, *युक्ती* दे, *बुद्धी* दे, *विद्या* दे
*नोकरी* दे, *घर* दे, *बायको* दे, *मुलं* दे
*सुख* दे, *समाधान* दे, *यश* दे, *कीर्ती* दे
आणि हे सारं *कायम टिकू* दे,
*असाही* देवा *वर* दे ! 🙄
*हसून* देव *म्हणतो*,
*माणसा* थकलो तुला *देऊन* सारखा 🤕
*मागण्या* मागतोस फारच *मस्त*,
पण *एवढा* मी नाही *स्वस्त*.☝️
*मागून* मागून *थकत* नाहीस
*थँक्यू* सुद्धा *म्हणत* नाहीस !😳
*भक्तीमध्ये* करतोस *लबाडी*,
अरे *चाललीये* कुठे तुझी *गाडी*.
*एवढं* सगळं *द्यायचं* म्हणतोस,
पण *माझ्यासाठी* काय *करतोस*??
*थोडीफार* आठवण *काढून*,
*मलाच* तुझी *सेवा* सांगतोस..!🤦‍
अरे *एकदा* तरी म्हण *राजा*,
*देवा* मला *भक्ती* दे. 🙏🙏
*मनी* तुझे *प्रेम* दे 🤗
*पायी* तुझ्या *मुक्ती* दे.
तुझे *गीत* गाण्यासाठी
*कंठामध्ये सूर* दे 🎼
तुझे *रूप* बघण्यासाठी
डोळ्यांमध्ये *भूक* दे 👁️
तुझा *महिमा* ऐकण्याची
कानांना या *आस* दे 👂
*तुझे नाम घेण्यासाठी*
*माझा* *प्रत्येक* *श्वास दे. .!*
*सुटो* माझी *आसक्ती*,
*लाभो* मला *विरक्ती*.
*अंतकाळ* *साधण्याइतके*
*नामामध्ये* *प्रेम दे*
*अंतकाळ* साधण्याइतके
नामामध्ये *प्रेम* दे.

178 

Share


नारायण बाबाराव आवचार
Written by
नारायण बाबाराव आवचार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad