Bluepad | Bluepad
Bluepad
पाशान
सुधीर  पिंपळे
सुधीर पिंपळे
3rd Aug, 2022

Share

तोच जनीतो आता,
फडफडणाऱ्या पाखरा.
सत्याला वाचा,
फोडीतो दगडा.
तुला त्याने तारीले,
मुर्खाच्या गावा .
जानुनी घे आता,
सत्याला ताडुनी.
तोलुनी घे आता,
पापपुंण्याच्या तराजा.
बेईमान आहे जग,
मग तु का अंधळा.
उजाळा दे त्यांना,
इतिहासाच्या पाशाना...
ईतीहासाच्या पशाना.

233 

Share


सुधीर  पिंपळे
Written by
सुधीर पिंपळे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad