Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

स्नेहल जोशी
3rd Aug, 2022

Share

कवीचे नाव...स्नेहल जोशी
वास्तव्य...विक्रोळी,मुंबई
चित्र क्रमांक...६
कवितेचे शीर्षक...सांजवेळ
वृत्त..आनंदकंद
लगावली...गागाल गालगागा गागाल गालगागा
सांजवेळ
ती शाम रंगलेली रंगात अंबराच्या
भेटेल ते जणू त्या पाण्यास सागराच्या
आकाश रंगवी ते फिक्केच नीलरंगी
टाकेल रंगकर्मी रेषाच केशराच्या
जाताच बिंब वाटे तो गोल केशराचा
देई प्रसन्नतेने हा लाभ दर्श नाचा
धुंदीत त्या मनाच्या स्वप्नात गुंग होता

0 

Share


Written by
स्नेहल जोशी

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad