Bluepad | Bluepad
Bluepad
अंत नका पाहू.
प्रीती लांडगे.
प्रीती लांडगे.
3rd Aug, 2022

Share

जेव्हा अंत पाहीला तेव्हा अनंताचा प्रवास सुरू झाला आणि सदगुरू चरणी तल्लीन होऊन अनंतात विलीन होऊन राम नामात लीन झाले. मी नामाच्याच स्वाधीन झाले.
प्रीती लांडगे.
अंत नका पाहू.

165 

Share


प्रीती लांडगे.
Written by
प्रीती लांडगे.

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad