Bluepad | Bluepad
Bluepad
कळी
उर्मिला आपटे
3rd Aug, 2022

Share

फुल असे उमलताना
अलगद पाकळी फुलताना
गंध वाऱ्यासवे पसरत जाता
एक एक पदर बाजूला होता
रंग संगती खुलून दिसती
मोदाने हलती डूलती
पर्णाला बिलगून बसती
रवी किरणे प्राशूनी घेती
थेंब दवाचे मोती दिसती
हिरे जडवले अंगावरती
हृदयात अमृत घट किती
दान देऊन तृप्त होती
अल्प आयुष्य लाभते
सार्थक त्यांचे होते
त्यागाने जीवन असते
निर्माल्यही सार्थकी लागते
उर्मिला आपटे, सातारा.

168 

Share


Written by
उर्मिला आपटे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad