Bluepad | Bluepad
Bluepad
रुक्ष पण ते वृक्षाचे
Atul Koyal
Atul Koyal
3rd Aug, 2022

Share

साथ सोडली आज तयांनी
काल जे माझे होते
सोबत ज्याना केली कधी
रुक्ष पण  ते  वृक्षाचे
आज देती हुलकावणी
एकट्याची झुंज माझी
झुंजार त्या वार्‍यासवे
खोल जरी पाळेमुळे
जगतो फक्त जगण्यास्तवे
काल जे आश्रयी होते
दुरून बघती मजला
पंखात बळ ते येता
उडून जाती आता
संपलेल्या हिरवळीचि
आस लागली पुन्हा
किलबील पाखरांची ची ऐकण्या
उभा राहतो पुन्हा
परीसरातील हिरवाईची
सुखद ओल अजुनी
अंतरंगी रुक्ष पान्हा
येतो पुन्हा दाटूनी
* * *
अतुल कोयाळ
31 जुलै2022

224 

Share


Atul Koyal
Written by
Atul Koyal

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad