Bluepad | Bluepad
Bluepad
बाबूजी आव्हाड
$hrikrushna's Chavan.
$hrikrushna's Chavan.
3rd Aug, 2022

Share

होईल निखळ ही सृष्टी,
अपारच ही होती दूरदृष्टी.
करून गेले ज्ञानाची वृष्टी,
देऊन गेले पुस्तकरुपी पुष्टी.

186 

Share


$hrikrushna's Chavan.
Written by
$hrikrushna's Chavan.

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad