Bluepadफटका संसार हा...
Bluepad

फटका संसार हा...

रवींद्र
रवींद्र
15th Jun, 2020

Share

आक्रांत करू नको, विक्राळ होऊ नको,
उद्विग्न होऊ नको, भग्न तू होऊ नको,
फटका संसार हा, पळपुटा होऊ नको.

तांडव तू करू नको, एकांत होऊ नको,
सैराट होऊ नको, शोकांत होऊ नको,
फटका संसार हा, पळपुटा होऊ नको

अग्नी दिव्य करू नको, फासावर चढू नको,
वाचाळ होऊ नको, भोकांड पसरू नको,
फटका संसार हा, पळपुटा होऊ नको.

त्रास स्वतःला करू नको, धसका तू घेऊ नको,
चिंता तू करू नको, शोकांतिका सांगू नको,
फटका संसार हा, पळपुटा होऊ नको.

बदलेल वेळ हि, स्वतःवर विस्वास ठेव,
असला अंधार जरी, आशेला वाव ठेव,
फटका संसार हा, पळपुटा होऊ नको.

1 

Share


रवींद्र
Written by
रवींद्र

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad