Bluepad | Bluepad
Bluepad
शोधले ग मी
n
nandu bhaiyyadeshmukh solunke
24th Jun, 2022

Share

शोधले ग मी तुला,तुझा त मी,आकंत केला ह्या मना पर घावली नाहीस तू.नको हा ठाव घेणे मनाचा. पार आता तुटलो ग मी.शोधले ग मी तुला तुझा त मी. परतीचे वेध लागल्या ह्या मना नको हा मानव जन्म पुन्हा.तरी

179 

Share


n
Written by
nandu bhaiyyadeshmukh solunke

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad