Bluepad | Bluepad
Bluepad
साधामाणूस
साधामाणूस
साधामाणूस
24th Jun, 2022

Share

माणसा जरा जागा हो
शिक्षणाची किंमत आज
भरपूर प्रमाणात वाढत आहे.
गरीब मात्र पैशाचा अभावी
शिक्षणाचा मार्ग सोडत आहे.
गरीबांची मुले कामगार
(गुलाम) व्हावीत.
पुढारलेल्या लोकांची मुले
शिकण्यासाठी परदेशी जावीत.
पुढारलेले बुद्धीवंत चालीच
अशा खेळतात.
माणसे आपली गरीब अशा
लोकांना भाळतात.
सिध्दनाथ साधामाणूस

188 

Share


साधामाणूस
Written by
साधामाणूस

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad