Bluepad | Bluepad
Bluepad
साधामाणूस
साधामाणूस
साधामाणूस
24th Jun, 2022

Share

कायदा हा फायदा घेण्यासाठी किंवा फायदा करून देण्यासाठी नसून ,
कायदा अन्याय विरुध्द लढण्यासाठी आणी न्याय मिळवून देण्यासाठी आहे .
सिध्दनाथ साधामाणूस

0 

Share


साधामाणूस
Written by
साधामाणूस

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad