Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रभाते मनी
शशिकांत हरिसंगम
शशिकांत हरिसंगम
24th Jun, 2022

Share

' तो एक गेला सोडून,
जाऊ द्या त्याला.
त्यांच्या वाचून
थोडच अडलंय माझे खेटर.'
खरे आहे हे काही अंशी.
दुसरे पाऊण असल्याशिवाय
पुढे पाऊल टाकता येत नाहीं.
कुणावचून कुणाचे अडत नाहीं.
खरे आहे हे,
पण कोण कधी उपयोगी पडेल
हे सांगता येत नाहीं.
सुप्रभात.....!
प्रेषक :शशिकांत हरिसंगम, वालचंदनगर.

0 

Share


शशिकांत हरिसंगम
Written by
शशिकांत हरिसंगम

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad