Bluepad | Bluepad
Bluepad
तू माझा श्वास
Minal Jadhav 💗
Minal Jadhav 💗
23rd Jun, 2022

Share

तू माझ्या श्वासात आहेस, ध्यासात आहेस❤️🙈जरा नीट डोकावून बघ स्वतःच्या मनात मी सापडेनच तुला तुझ्या मनाच्या गाभाऱ्यात 🥰❤️💯🌎
Minal Jadhav ✍🏻☺️
तू माझा श्वास

177 

Share


Minal Jadhav 💗
Written by
Minal Jadhav 💗

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad