Bluepad | Bluepad
Bluepad
🙄😉शंका 🧐🤔
Diksha Prakash Mehar
Diksha Prakash Mehar
23rd Jun, 2022

Share

सहज मनात शंका येते
आणि अगदी डोकयाला
टेंशन देवुन जाते तेंवढ्या
वेळात आपण खुप नकारात्मक
गोष्टीचा विचार करतो तरी पण
आनंदी राहण्याचा प्रयत्न करूया.......
दिक्षा प्रकाश मेहर 🙃
🙄😉शंका 🧐🤔

166 

Share


Diksha Prakash Mehar
Written by
Diksha Prakash Mehar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad