Bluepad | Bluepad
Bluepad
पाया
कुलकर्णी दीपाली
23rd Jun, 2022

Share

पाया
यातनांचा खेळ मांडून
अश्रूना बांद घातला
अपेक्षाना दूर लोटून
जखमांचा पाया रचला..
कुलदीपा

179 

Share


Written by
कुलकर्णी दीपाली

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad