Bluepad | Bluepad
Bluepad
थकलेली आई
Priya Suraj Markad
Priya Suraj Markad
23rd Jun, 2022

Share

आई नसतेस घरी तू जेव्हा
तुझे लेकरू आई आई साद घाली ..
समोरच्या झाडावर चिवू ताई जेव्हा
आपल्या पिल्लांना घास भरवी
वाटे मज हेवा...
आई नसतेस घरी तू जेव्हा
घर हे ओसाड होते..
येतात तुझी पिली दाराशी
तुझी वाट पाहुनी हिरमुसूनी झोपी जाती..
खिडकी शी येऊन तुझी आई तुझे लेकरू साद हे घाली..
तुझ्या कुशीत झोपण्याची इच्छा ..
फक्त इच्छा म्हणुनी राहती..
आई नसतेस घरी ती जेव्हा
घर ही सूने सुने वाटे..
जणू अंगणातील तुळस ही
वाट तुझी पाहे..
नसतेस घरी तू जेव्हा..
...... प्रिया सूरज मारकड

117 

Share


Priya Suraj Markad
Written by
Priya Suraj Markad

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad