Bluepad | Bluepad
Bluepad
❤️
अपर्णा
अपर्णा
23rd Jun, 2022

Share

चल जाऊया
दूर दूर पसरलेल्या सागरला डोळ्यात साठवूया
पाऊस पिऊया, सरी झेलुया
इंद्रधनुष्यावर आपल्या प्रेमाचा
आठवा रंग कोरूया
नजरेत नजर, हरवून जाउया
ओठांनी ओठांना स्पर्षुया
हातात हात बोटात बोटं
गुंफुन सारा किनारा काबीज करूया
चल चल जाऊया.
अपर्णा ❤️

188 

Share


अपर्णा
Written by
अपर्णा

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad