Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रेम
मीना तांबे
मीना तांबे
23rd Jun, 2022

Share

प्रेम हे इतकं निर्मळ वाक्य आहे आपण जेव्हा ऐकाद्यावर प्रेम करतो त्या व्यक्तीवर जीव लावतो त्या वेळी आपण स्वतःला विसरून त्या व्यक्तीत हरवून जातो पण ते फार चुकीचं आहे आपण प्रेम करावे पण पाहिलं प्रेम आपल आपण असलो पाहिजे आपण आपली नीट काळजी घ्यावी आपण आपल्याला पाहिलं महत्व द्यावा आपण स्वतःची रिस्पेक्ट करावी ह्यला प्रेम म्हणतात ज्या गोष्टी अपान प्रेम करत असणाऱ्या व्यक्ती कडून अपेक्षित असतो आपल्या साठी ते अपाण स्वतः आपल्या साठी करू शकतो

249 

Share


मीना तांबे
Written by
मीना तांबे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad