Bluepad | Bluepad
Bluepad
मन
मीना तांबे
मीना तांबे
23rd Jun, 2022

Share

मन किती वेड असत जे आपल नसत त्या मागे धावत असत अशा वेड्या मनाला कोण समजवणार मनाचा वेग थांबवणे हे आपल्या हातात असत म्हूणन मनाला एक चांगला ध्येय द्यावा की मन आपल्या स्वप्ना मागे धावेल आणि आपला चांगला ध्येय पूर्ण होईल आयुष्यात कारण्या सारखं खूप काही आहे पण काय करावं ते आपण विचार पूर्वक करावे कारण वेळ निघून गेल्यावर फक्त पश्ताप करावा लागतो म्हणून मनाला नेहमी अपान आपल्या परीने चालवावे मनाचा आहारी अपान जाणे आपल्या साठी घातक असत

249 

Share


मीना तांबे
Written by
मीना तांबे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad