Bluepad | Bluepad
Bluepad
आयुष्य
मीना तांबे
मीना तांबे
23rd Jun, 2022

Share

माझं आयुष्य मला नाही आवडत कारण जगण्याची इच्छा संपली आहे असं वाटत की जीव देउन आयुष्य संपून टाकावं खरंच खूप सुंदर आयुष्य दिल देवानी मला पण काही कारणामुळे ह्या छान आयुषच्छा आंनद नाही घेता आला मला खरंच माझा आयुष्यात सर्व काही नीट आहे जे एखाद्या साधारण लोकांना जीवन जगण्या साठी पाहुजे ते सर्व मी माझा मेहनती वर मिळवल आहे पण माझा मेहनती चा ही आंनद नाही घेता येत आहे मला काही पर्सनल रिजन मुळे पण मी देवाचे आभारी आहे त्यांनी इतकं सुंदर आयुष मला दिले

243 

Share


मीना तांबे
Written by
मीना तांबे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad