Bluepad | Bluepad
Bluepad
लोक
लफ्ज खुदके ✌️
लफ्ज खुदके ✌️
23rd Jun, 2022

Share

आपल्याला नाव ठेवणारी माणसं ही जवळची च असतात आणि वाईट समाजाला ठरवलं जातं 💯
# जळकी माणसं 😠

0 

Share


लफ्ज खुदके ✌️
Written by
लफ्ज खुदके ✌️

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad