Bluepad | Bluepad
Bluepad
गझल
Rajani Nikalje
Rajani Nikalje
23rd Jun, 2022

Share

मी स्वतः ला शोधते माझ्यामधे
काय मी धुंडाळते माझ्यामधे...
चौकटीच्या आतले जगणे इथे
एक स्त्री मन राहते माझ्यामधे...
स्वप्न बघते स्वप्न जगते रोज मी
चंद्र तारे पाहते माझ्यामधे....
तू बहर होवून येतो जीवनी
मी ऋतूनां फुलवते माझ्यामधे...
दूरवर गेला पुढे सरकत दिवस
रात्र काळी जागते माझ्यामधे....
आठवण येते तशी जाते तुझी
रोज ती गंधाळते माझ्यामधे....
ओळखीचा चेहरा दिसतो मला
मीच त्याला भेटते माझ्यामधे....
रजनी निकाळजे
(शब्द रजनी)
गझल

168 

Share


Rajani Nikalje
Written by
Rajani Nikalje

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad