Bluepad | Bluepad
Bluepad
असच थोड....
Lata Chavan
Lata Chavan
23rd Jun, 2022

Share

अशी तापली जमीन
वाट पाहून भेगळली
मिरग चालला सरून
नाही सर ओघळलि....
ओढ लागे पावसाची
घोर लागला जीवाला
पेरा जाईल इझुन
कसे पहावे शिवारा....
असच थोड....

183 

Share


Lata Chavan
Written by
Lata Chavan

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad