Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

मयुरी_व.सु._जोशी
मयुरी_व.सु._जोशी
23rd Jun, 2022

Share

चंदनाचा टिळा लावूनिया भाळी
जगाची माऊली उभी विटेवरी
घेऊनियां टाळ मुखी हरीनाम
करी वारकरी हरीभक्तीची साठवण..
पंढरीची वारी भरु पाहूनिया डोळा
वैकुंठी नयनदिप्य सांप्रदाय सोहळा
आयुष्याच्या वळणी जडो सावळा छंद
मनाच्या गाभाऱ्यात सदा वसावा पांडुरंग..

0 

Share


मयुरी_व.सु._जोशी
Written by
मयुरी_व.सु._जोशी

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad