Bluepad | Bluepad
Bluepad
संयम
Krushna Jadhav
Krushna Jadhav
23rd Jun, 2022

Share

आपण करत असलेल्या कामा छा मोबदला आपल्याला मिळावा. अस प्रत्येकाला वाटत पण आपण करत असलेलं काम आपण प्रामाणिक पणे करत आहोत की नाही.हा विचार कोणीही करत नाही.पण तेच काम आपण जर प्रामाणिक पने केलं तर

0 

Share


Krushna Jadhav
Written by
Krushna Jadhav

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad