Bluepad | Bluepad
Bluepad
अति प्रमाण हवेत उडायला भाग पाडते.
लव मोरे
लव मोरे
23rd Jun, 2022

Share

फक्त बारीक लोकच(बारीक बोलून चिडवणे चुकीचं) हवेत उडत नाहीत कारण हवेत ते सुद्धा लोक असतात ज्यांचं (अति शहाणपण दाखवणारे) वजन जास्त असतं.

182 

Share


लव मोरे
Written by
लव मोरे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad