Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

3
3137
22nd Jun, 2022

Share

  1. चाहू,ल वार्धक्याची लागलेली असते, पण अवखळ मनास ती मनायचीच नसते., सतत काही नवीन करायचीच ओढ असस्वीते. हरवलेल्या वाटा शोधायच्या , प्रयत्नाने नवीनच काही स्वीकारायचे असते.

0 

Share


3
Written by
3137

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad