Bluepad | Bluepad
Bluepad
तिच्यासाठी लिहिल कविता
Sunil
Sunil
22nd Jun, 2022

Share

खरच ही नाती अतूट असतात का….?
जाताना म्हणतेस विसर मला
जमलेच तर आता सावर स्वत:ला
खरच प्रत्येकाला विसरणे सोपे असेल तर……
मी खरच तुला विसरू शकेन का ?
आज मारतो आहे स्वत:ला
एक नवे आयुष्य जगण्यासाठी
जगलो होतो ते नाते जपण्यासाठी
खरच मी तुझ्याशिवाय जगू शकेन का?
अश्या अनेक कविता…
आज धूळ खात पडल्या आहेत……
तुझ्याचसाठी लिहिलेल्या………..
कदाचित तू त्या वाचल्या असशील…………
कदाचित नसशीलही………
तिच्यासाठी लिहिल कविता

177 

Share


Sunil
Written by
Sunil

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad